Znajdziesz nas na:

NAJ… 2017 Regulamin

Regulamin 4 edycji plebiscytu „NAJ… 2017 roku!”.

1. 4 edycja plebiscytu „NAJ… 2017 roku!” organizowana jest przez Agencję Marketingową W3 Marek Goławski z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 55 (05-500). 

2. Plebiscyt składa się z dwóch Etapów. Celem Plebiscytu jest utworzenie listy na której znajdować się będą najpopularniejsi: Sportowcy, przedstawiciele i przedstawicielki Piłki Nożnej, osób posługujących się tytułem trenera sportowego oraz zespoły sportowe oraz wyłonienie w II Etapie głosowania na wskazanych przedstawicieli.

3. Pracownicy Organizatora jak również instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.

4. Niniejszy regulamin jest publikowany na łamach serwisu internetowego Piaseczno Sport News – Sportowa Wizja Informacji na specjalnie przygotowanej do tego podstronie. 

5. Pierwszy etap (nominacji) rozpocznie się w momencie publikacji ogłoszenia o starcie w dniu 17 grudnia 2017 roku i potrwa do 26 grudnia 2017 roku do godziny 23:59.

6. Drugi etap (głosowanie) rozpocznie się 30 grudnia i zakończy się 7 stycznia 2018 roku o godzinie 21:00. Głosować będzie można za pomocą specjanie przygotowanego na tą okolicznośc formularza. Formularz nie wymaga podania przez osobę głosującą wrażliwych danych osobych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu i tym podobnych,

7. W pierwszej fazie (nominacji) jedna osoba ma prawo zgłosić tylko jednego przedstawiciela na wszystkie wymienione w nawiasie kategorie. (sportowca, piłkarza/piłkarkę, trenera, drużynę). W przypadku podania większej liczby nominacji niż jedna redakcja ma prawo uznać nominację za nieważną do czasu określenia przez osobę zgłaszającą kandydatury która z nich pojawi się w II fazie.

8. Aby mogła zostać ogłoszona druga faza plebiscytu (głosowanie) na każdej z list musi pojawić się minimum 7 (słownie: siedem) kandydatur. W przypadku braku wymaganego minimum redakcja ma prawo do uzupełnienia listy o wybrane kandydatury. 

9. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email lub numerów telefonów, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu.

10. Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu głosów.

11. Zwyciężca/zwyciężcy danej kategorii otrzymuje.otrzymują pamiątkową statuetkę wręczaną przez osobę wyznaczoną z grona redakcji  serwisu Piaseczno Sport News  – Sportowa Wizja Informacji lub upoważniona przez redakcję. 

12. Termin wręczenia wyróżnienia oraz nagród jest ustalany indywidualnie 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Piaseczno, 17 grudnia 2017 r.

Facebook